فیزیوتراپی در منزل
فيزيوتراپي چيست؟ 
فیزیوتراپی حداکثر حرکت و توانایی عمل را برای فرد فراهم میکند. در واقع فیزیوتراپی شامل خدماتی است که حرکت و عملکرد فرد را که در طول زندگی توسط پیری یا صدمه یا بیماری مختل شده، حفظ  می نماید یا توسعه داده و به حال اول بازگرداند. حرکت کامل و کارامد همان چیزی است که از آن به عنوان سلامتی نام برده می‌شود.  فیزیوتراپی شامل اثرات متقابل فیزیوتراپیست، بیمار و خانواده آنها و یا مراقب بیمار بر یکدیگر می‌باشد، تا بتوانند پتانسیلهای حرکتی بیمار را ارزیابی کرده و در ایجاد اهداف  با استفاده از دانش و مهارت فیزیوتراپیست به توافق برسند.

ماهیت فرایندهای فیزیوتراپیفیزیوتراپی در منزل
فیزیوتراپی، خدمتی است که با نظارت فیزیوتراپیست صورت می‌گیرد و شامل بررسی ، تشخیص، برنامه ریزی درمانی، مداخله و ارزیابی می‌باشد.
بررسی شامل معاینه نقص‌های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی، ناتوانیها، یا سایر مشکلاتی که توسط گرفتن تاریخچه، غربالگری و یا با استفاده از آزمایشات خاص در چهارچوب یک فرایند منطقی بالینی می‌توان به آن پی برد.
تشخیص از معاینات و ارزیابی بدست می‌آید و بیانگر نتیجه فرایند بالینی می‌باشد. تشخیص ممکن است به صورت نقص حرکتی بیان شود یا شامل دسته‌های مختلفی از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، توانائیها/ ناتوانیها یا سندرمها باشد.
برنامه ریزی با تعیین نیاز به مداخله آغاز می‌شود و معمولا به ایجاد برنامه‌ای ختم می‌شود که شامل اهداف نهایی قابل اندازه گیری که با بیمارخانواده یا فردی که از وی مراقبت می‌کند، قابل بحث می‌باشد.
مداخلات برای رسیدن به اهداف توافق شده تغییر میابند و میتواند شامل درمان با دست، بهبود حرکتی، استفاده از وسایل فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی-درمانی، آموزش عملکرد، فراهم کردن وسایل کمکی و نحوه استفاده از آنها، راهنمایی و ارایه مشورت به بیمار، مستند سازی، هماهنگی و ارتباطات باشد. مداخلات همچنین ممکن است با هدف پیشگیری از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا صدمات صورت گیرند که در این صورت شامل بهبود و حفظ سلامتی، کیفیت زندگی و توانایی در تمام سنین و جمعیتها می‌باشد.
ارزیابی مستلزم انجام مجدد معاینات با هدف ارزیابی نتایج حاصل می‌باشد.

جايگاه فيزيوتراپي 
فيزيوتراپي از ارکان اساسي در سيستمهاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با سلامت مي باشند. فيزيوتراپيست ها بطور مستقل خدمات مرتبط با سلامت ارائه مي دهند و طبق اصول برنامه هاي بازتواني، براي احياي عملکرد و کيفيت بهتر زندگي در افراد بدون حرکت يا مبتلا به نقصهاي حرکتي ، به فعالیت می پردازند.
فيزيوتراپيست ها توسط اصول اخلاقي خودشان هدايت مي شوند و ممکن است درگير يکي از اهداف زير شوند:
حفظ و يا برگرداندن سلامتي براي فرد يا جامعه
جلوگيري از آسيبها و محدوديتهاي عملکردي و ناتوانيها
انجام مداخلات براي بازگرداندن مجدد عملکرد سيستمهاي اساسي و مورد نياز براي حرکت، افزايش عملکرد و بهبودي مجدد، بالا بردن ظرفيت مربوطه، و بهبود کيفيت زندگي در افراد و جامعه