پرستار سالمند
پرستار سالمند در منزلاعزام پرستار سالمند
سالمندی دوره حساسی از زندگی انسانهاست که مرکز ما سعی می کند با اعزام پرستار دلسوز و مجرب شرایطی فراهم کند که سالمند شما  بتواند در شرایط خوب و با آرامش خاطر در محل زندگی خود نگهداری شود. پرستار سالمند به امور مراقبتی، بهداشتی، تغذیه ای و درمانی سالمند رسیدگی می کند.  پرستار سالمند باید توانایی برقراری ارتباط با سالمند و کمک به سالمند در انجام امور شخصی را داشته باشد. خدمات پزشکی پرستاری مرکز ما جایگزین خوبی برای درمان سالمند در بیمارستان است و بسیاری از خدماتی که در بیمارستان ارائه میشود، در محل زندگی سالمند هم قابل ارائه است مثل ویزیت پزشک، اعزام پرستار و بهیار به منزل سالمند که این امکان را به سالمند می دهد که در محیطی راحت در کنار اعضای خانواده و با  هزینه کمتر و دور از عفونت بیمارستانی از خدمات پزشکی پرستاری بهره مند شود.
کارشناسان مرکز سیب سبز با در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی سالمند شما، بهترین پرستاران را مطابق با شرایط شما اعزام کرده ، مصاحبه حضوری انجام می گیرد و پرستار مورد تائید شما پس از طی دوره آزمایشی و تآئید نهایی، شروع به کار میکند. مرکز سیب سبز تا آخرین روز قرارداد در کنار شما حضور داشته و بر کلیه خدمات پرستار نظارت دارد.