شرایط لازم برای مراقب
شرایط لازم برای مراقب کودک:
سن 25 تا 45 سال
متاهل بوده ، مادر شده باشد یا سابقه کار نگهداری از کودک یا مدرک مرتبط داشته باشد
تکمیل مدارک مورد نیاز

شرایط لازم برای مراقب سالمند:
سن 20 تا 50 سال
سابقه کار نگهداری از سالمند یا مدرک مرتبط داشته باشد
تکمیل مدارک مورد نیاز