خدمات پرستاری در منزل
اعزام پرستارخدمات پرستاری در منزل
بخش عمده ای از خدمات بیمارستانی، در منزل هم قابل ارائه می باشد. تزریقات، سونداژ، سرم تراپی، پانسمان ساده، پانسمان زخم مزمن و زخم دیابتی و زخم بستر، اعزام پرستار و پرستار ICU  از خدمات پرستاری قابل ارائه در مرکز ما می باشند. پس از تماس شما با مرکز سیب سبز، کارشناسان مرکز با پرستاران طرف قرارداد مرکز تماس گرفته و پرستار به منزل شما اعزام می شود.