خدمات مرکز
خدمات پزشکی
ویزیت پزشک عمومی در منزلویزیت پزشک در منزل
ویزیت پزشک متخصص در منزل
ویزیت مامایی در منزل
مشاوره پزشکی
مشاوره مامایی
مشاوره تغذیه
سونوگرافی پرتابل
رادیوگرافی پرتابل 
نوار قلب
ثبت وفات و صدور گواهی فوت
خدمات پیشگیری، آموزشی و درمانیخدمات توانبخشی
فیزیوتراپی در منزلفیزیوتراپی در منزل
کاردرمانی در منزل
گفتاردرمانی در منزل
شنوایی سنجی و نصب سمعک

خدمات پرستاری
تزریقات
وصل سرم
پانسمان ساده
پانسمان زخم دیابتی و زخم بستر و زخمهای مزمن
پرستاری از سالمند در منزل و بیمارستان
پرستاری از بیمار در منزل و بیمارستان
پرستاری از کودک و نوزاد در منزل و بیمارستان

پرستاری از معلول و عقب مانده ذهنی
سنجش و کنترل فشار خون
گذاشتن سوند و لوله معده
کشیدن بخیه


خدمات مراقبتی
مراقبت از کودک و نوزاد در منزل
مراقبت از سالمند در منزل و بیمارستان
مراقبت از بیمار در منزل و بیمارستان
مراقبت از معلول و عقب مانده ذهنی در منزل و بیمارستان
همراهی در انجام امور روزانه سالمندان
تهیه دارو