مقایسه پرستاری از سالمند در سوئد با ایران
مقایسه امکانات مراقبت و پرستاری از سالمند در سوئد با ایران
امید به زندگی در سوئد جز بالاترین امید به زندگی در جهان می باشد و از سیاست های کلی سیستم بهداشتی درمانی سوئد، مراقبت و پرستاری از سالمند در منزل است. امید به زندگی برای مردان 79 سال و برای زنان 83 سال می باشد. اکثر این افراد به علت توسعه رفاهی از سلامت بهتری نسبت به گذشته برخوردار هستند و تقاضا برای پرستار سالمند و مراقبت از سالمند در خانه کمتر از گذشته شده است. عمده هزینه‌ پرستاری از سالمند در منزل توسط بودجه های دولتی و مالیات‌های شهرداری تامین می شود و کمتر از 5 درصد هزینه ها توسط بیماران پرداخت می شود. سالمندان می‌توانند آزادانه انتخاب کنند که آیا  در خانه ی خود می خواهند تحت مراقبت باشند یا در مرکز نگهداری از سالمندان. مراقبت از سالمندان در خانه باعث راحتی زندگی آنها می شود. افراد سالمند در سوئد از خدمات مختلفی در خانه بهره مند می شوند که یکی از آنها تحویل غذای پخته شده و آماده درب منزل است. هزینه ی خدمات پرستاری در منزل در سوئد نسبت به درآمد ماهیانه مردم سوئد هزینه‌ی قابل توجهی نیست. (این مبلغ چیزی در حدود یک دهم حقوق بیکاری است!)